OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Przesdiębiorstwo AGROMA Koszalin – ochrona danych osobowych:

Szanowni Państwo

Realizując obowiązek informacyjny dotyczący ochrony danych osobowych, informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo AGROMA Spółka  z o.o. w Koszalinie, NIP 669-050-00-82, REGON 330086109, kapitał zakładowy: 1.701 000,00 zł., Nr KRS 0000048596 – Sąd Rejonowy w Koszalinie IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, ul. Szczecińska 14-16, 75-135 Koszalin, email sekretariat(at)agromakoszalin.pl, tel. 94 34 39 300,  zwana dalej „Administrator” reprezentowana przez Zarząd Spółki.
 2. Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Aleksandra Mazur. Można się z nią kontaktować poprzez e-mail na adres: iod(at)agromakoszalin.pl lub telefonicznie: 94 34 39 315.
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w związku z:
  • wykonaniem umowy zawartej pomiędzy Panią/Panem a Administratorem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
  • realizacji przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa w tym np. przepisów prawa podatkowego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
  • realizacją prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, obejmujących przygotowanie odpowiedzi lub załatwienie sprawy, która została zgłoszona w Pani/Pana wiadomości, przesłanej na adres email Administratora oraz dochodzenie ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  • Pani/Pana dobrowolną zgodą na przesyłanie drogą elektroniczną informacji dotyczących oferowanych przez Administratora usług i marketingu bezpośredniego w formie subskrypcji newslettera (SMS) ( art. 6 ust. 1 lit a. RODO).
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnienie przez Administratora pracownicy oraz mogą być podmioty i organy, którym Administrator jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, podmioty obsługujące systemy informatyczne Administratora, podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie, podmioty współpracujące przy obsłudze prawnej Administratora.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania i wykonywania zawartej umowy, przez okres przewidziany w przepisach szczególnych prawa i niezbędny do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń.
 7. Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do treści swoich danych i  ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia swoich danych do innego Administratora, wyrażenia sprzeciwu  w związku z przechowywaniem Pani/Pana danych w bazie Agroma oraz do wniesienia skargi do UODO gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy prawa.
 8. Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, zawsze ma Pani/Pan prawo do wyrażenia takiej zgody i cofnięcia jej w każdym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania.
 9. Administrator nie przekazuje, ani nie planuje przekazywania Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
 10. Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.